• Địa chỉ: Số 121 Quang Trung, Thị xã Sơn Tây, Hà Nội
  • Số điện thoại: 0432979577