• Địa chỉ: Chợ Tó, Đông Anh
  • Số điện thoại: 0976000096