• Địa chỉ: 194 Ngọc Lâm, Long Biên, Hà Nội
  • Số điện thoại: 0917509398