• Địa chỉ: 58 Núi Đôi, TT Sóc Sơn, Hà Nội
  • Số điện thoại: 0976 0000 96