• Địa Chỉ: 229, Lương Ngọc Quyến, Thành Phố Thái Nguyên
  • Số điện thoại: 020.8384.1981