• Địa Chỉ: Tân Lập, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên
  • Số điện thoại: 0974022693