• Địa Chỉ: 253 Trần Phú, Từ Sơn, Bắc Ninh
  • Số điện thoại: 0971935253