• Địa chỉ: 77 Trường Chinh , TP. Sơn La
  • Số điện thoại: 0966368889