• Địa Chỉ: 667 Cù Chính Lan, Phương Lâm, Thành Phố Hòa Bình
  • Số điện thoại: 02183909568